NEKI PROBLEMI U RAZVOJU VAŠEG DETETA

I KAKO IH PREVAZILAZITI

SISANJE PALCA

Sisanje palca kao i druge posebne radnje i manipulacije svojim ili tudjim telom i predmetima predstavlja jedan od elemenata obreda uspavljivanja uz tendenciju da se zadrži i ponavlja i van te situacije.

Obredi uspavljivanja se javljaju izmedju druge i treće godineživota, a zatim obično iščezavaju.

Mnogim majkama je veoma poznatčitav repertoar radnji koji za dete u suštini imaju magijsku moć i pomažu detetu da na tom uzrastu reši neki svoj unutrašnji sukob, da zadovolji potrebe za najčešće odsutnim osobama u tom trenutku ili na duže, koje pružaju sigurnost i zaštitu i da ga oslobode straha od odvajanja.

U toku razvoja deteta ove potrebe se smanjuju, strah od odvajanja se prevazilazi i iščezava, a obredi uspavljivanja se postepeno gube.

U tom trenutku značajnu ulogu ima emocionalno topao i srdačan odnos majke kao i njeni adekvatni odogovori na sve potrebe deteta toga uzrasta.

TIKOVI

Tikovi su brzi, nevoljni, iznenadni, automatski pokreti grupe mišića ili delova tela koji se ponavljaju u nepravilnim intervalima.

Prividno su osmišljeni i korisni , npr. zatvaranje očnih kapaka, mada su u suštini neodgovarajuće radnje. To su pokreti koje je dete (ili odrasli) učinilo u trenutku nastupa straha.

Tikovi mogu da imaju i kontrafobično značenje.

Dete i omladinac imaju neodoljivu potrebu da tik-radnju ponove i svako sprečavanje povećava napetost a izvršavanje smanjuje.

Uskoro napetost ponovo raste i neodoljiva potreba za tikom se ponovo javlja.
Izvodjenje tika može se samo privremeno odgoditi voljom ili odrstranjivanjem pažnje , te se s toga takvi metodi "lečenja" ne preporučuju.

Naprotiv, u stanjima napetosti i opominjanja "tikera" na tik u toku vršenja te radnje može doći do pojačanja.

Tikovi se sreću kod oko 4% dece u populaciji i točešće kod dečaka. Retko se javljaju pre 4 godine, a najčešće oko 7, a mogu ih izazvati raznoredni traumatski dogadjaji u kojima su deca učesnici.

Najveći broj tikova traje od nekoliko dana do nedelja, a u manjem broju se mogu produžavati i trajati mesecima.

Prognoza izlečenja većeg broja tikova je dosta povoljna, a poboljšanja i veća.

NOĆNO MOKRENJE

Noćna i dnevna mokrenje se mogu definisati kao privremeno ili stalno nevoljno ispuštanje mokraće u rublje, danju ili noću nakon treće i četvrte godine života bez upadljivih organskih oštećenja sistema koji učestvuju u zadržavanju i pražnjenju.

Najveći broj autora navodi da od 4-10% dece u opštoj populaciji mokri nakon 4 godineživota učestalost noćnog i dnevnog mokrenja se smanjuje sa uzrastom deteta te se u pubertetu sreće kod 0,5% devojčica i oko 1% dečaka.

Takodje je i učestalost mokrenja u toku jedne noći različita. Najveći broj dece mokri jedanput noću, ali neki ičešće.

Uobičajena je podela na primarno i sekundarno. U primarno mokrenje spadaju sva ona dnevna i noćna mokrenja koja nisu ni prestala od rodjenja, dok se sekundarno (ili stečeno), koje je redje, javlja naknadno nakon perioda "čistoće" ili "suvog" perioda.
Pojava ovog poremećaja najčešće se vezuje za osećajnečinioce i uslove u porodičnoj sredini koji na ovaj ili onaj način utiču na uspostavljanje i organizaciju ove funkcije.

Mokrenje sečesto povezuje (što je majkama ove dece poznato) sa dubokim spavanjem koje ne dozvoljava da se oseti potreba za mokrenjem i brzim i lakim budjenjem.

U pubertetu spavanje postaje površnije i mokrenje se smanjuje . Medjutim ovo objašnjenje je dosta jednostavno i neprecizno.
Enureza najčešće prestaje do puberteta i retko se održava kasnije .

Blagovremeno javljanje lekaru i psihologu može doprineti rešavanju ovog problema u velikom broju slučajeva.


Vaš psiholog: J.Stanucanović.